SCHADEVERGOEDING EN EEN ONRECHTMATIGE DAAD

EISEN VAN SCHADEVERGOEDING

Hoe is de schade ontstaan?

Er is sprake van een onrechtmatige daad. Deze gedraging kan een handeling of het nalaten van een handeling zijn. Onrechtmatig is hierbij:

- een inbreuk op een recht, bijvoorbeeld inbreuk op het recht op privacy

- een overtreding van een wet, bijvoorbeeld door rood licht rijden

- een overtreding van maatschappelijke (zorgvuldigheids-)norm, bijvoorbeeld niet waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zoals een natte, gladde vloer

Is de gedraging toerekenbaar?

De onrechtmatige gedraging kan de pleger worden toegerekend. Dat betekent dat de gedraging zijn schuld is, of hem wordt aangerekend op basis van maatschappelijke opvattingen.

Soms kan een onrechtmatige gedraging niet aan de pleger worden toegerekend, maar is er toch recht op schadevergoeding. Zo kan een onrechtmatige daad niet worden toegerekend aan een kind jonger dan 14 jaar. De ouders van het kind zijn aansprakelijk voor de schade die het kind veroorzaakt.

Is daadwerkelijk sprake van schade?

U heeft daadwerkelijk schade geleden en kunt dat aantonen. De schade kan zijn:

- materiële schade (schade die op geld waardeerbaar is)

- immateriële schade (schade die niet direct in geld is uit te drukken)

Is er een verband tussen de daad en de schade?

De schade is het (directe) gevolg van de onrechtmatige gedraging. Zonder de onrechtmatige gedraging zou de schade er niet zijn.

Daarbij is ook belangrijk hoe ver de gevolgen verwijderd zijn van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Hoe verder weg de gevolgen, hoe minder waarschijnlijk dat de schade wordt vergoed.

Is er sprake van relativiteit?

U heeft alleen recht op schadevergoeding als iemand een wet of norm heeft overtreden die juist bedoeld is om uw schade te voorkomen. Is dit niet het geval? Dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad en heeft u geen recht op schadevergoeding.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

Bestuurder A verleent geen voorrang aan bestuurder B waardoor ze een aanrijding hebben. Bestuurder B heeft blikschade. Bestuurder B vraagt schadevergoeding aan bestuurder A.

Door de aanrijding ontstaat een file. Hierdoor komt bestuurder C te laat op een sollicitatiegesprek en loopt een baan mis. Bestuurder C vraagt ook schadevergoeding aan bestuurder A.

Bestuurder B krijgt zijn schade vergoed. De door bestuurder A overtreden verkeersregel heeft namelijk als doel de verkeersveiligheid te verhogen. En om blik- en letselschade zoals van bestuurder B te voorkomen. De schade van bestuurder C wordt niet vergoed. De verkeersregel is niet bedoeld om schade door te laat komen te voorkomen. In zijn geval is daarom geen sprake van relativiteit.

Verzoek om schadevergoeding

Is aan alle bovenstaande vijf stappen voldaan? Dan is sprake van een onrechtmatige daad. Spreek de pleger aan op vergoeding van uw schade.

 

 

Autoschade Autoschade
Justitia Justitia