ONDERTOEZICHTSTELLING - RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

FAMILIERECHT

Ondertoezichtstelling - wat betekent dit voor u en uw kind?

Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat problemen in uw gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan zij de kinderrechter vragen om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Een ondertoezichtstelling houdt in dat uw ouderlijk gezag gedeeltelijk wordt ingeperkt. Er wordt een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg voor uw gezin aangesteld. Deze gezinsvoogd zal samen met u onderzoeken en bepalen welke hulp noodzakelijk is om de situatie in uw gezin te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan gezinstherapie, video-hometraining of meer op het kind gerichte hulp. U en uw kind zijn verplicht om de aangeboden hulpverlening te accepteren. De Raad voor de Kinderbescherming doet alleen een verzoek tot ondertoezichtstelling als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de ouders de vrijwillige hulp niet accepteren. Voorafgaand aan het verzoek doet de Raad voor de Kinderbescherming eerst uitgebreid onderzoek naar de situatie in uw gezin. Het is belangrijk dat u uw medewerking verleent aan dit onderzoek.

Hoe verloopt de procedure bij de kinderrechter?
Als het verzoek tot ondertoezichtstelling aan de kinderrechter is voorgelegd, krijgt u als ouders uiteraard de gelegenheid om daarover uw mening te geven tijdens een hoorzitting in de rechtbank. De kinderrechter wil dan graag weten hoe u tegen de situatie aankijkt. Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen door de rechter ook worden gehoord om te vertellen wat zij van de situatie vinden. U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een jurist, maar het is de rechter die bepaalt of de jurist ook echt bij de zitting aanwezig mag zijn. Als de rechter de ondertoezichtstelling uitspreekt, bepaalt hij ook de duur hiervan: deze kan maximaal een jaar zijn. De rechter kan de ondertoezichtstelling steeds op verzoek van Bureau Jeugdzorg met een jaar verlengen. Mocht er na afloop van de ondertoezichtstelling om verlenging worden gevraagd, dan krijgt u daarbij opnieuw de gelegenheid om bij de rechter uw mening te geven.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter over de ondertoezichtstelling? Dan kunt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen.

 

15_org 15_org